PDMC - Factory Design Utility


Phần mềm Factory Design Utility cho phép bạn lập kế hoạch và xác nhận bố trí nhà máy để bố trí thiết bị hiệu quả để cải thiện hiệu suất sản xuất.

  • Mô phỏng các máy móc công nghiệp.
  • Bố trí tiện ích trong nhà máy.
  • Hỗ trợ trình bày mô phỏng hiệu quả.
  • Phân tích và đánh giá quy trình.